எதிர்க்கட்சிகளின் இடங்களில் மட்டுமே பணப்பட்டுவாடா சோதனை நடத்தப்படுவது?

எதிர்க்கட்சிகளின் இடங்களில் மட்டுமே பணப்பட்டுவாடா சோதனை நடத்தப்படுவது?

மக்கள்தீர்ப்பு | எதிர்க்கட்சிகளின் இடங்களில் மட்டுமே பணப்பட்டுவாடா சோதனை நடத்தப்படுவது?

பண மதிப்பிழப்பு மற்றும் ஜி.எஸ்.டி. வரி விதிப்பு காரணமாக இந்தியாவில் 50 லட்சம் பேர் வேலை இழப்பு

பண மதிப்பிழப்பு மற்றும் ஜி.எஸ்.டி. வரி விதிப்பு காரணமாக இந்தியாவில் 50 லட்சம் பேர் வேலை இழப்பு

பண மதிப்பிழப்பு மற்றும் ஜி.எஸ்.டி. வரி விதிப்பு காரணமாக இந்தியாவில் 50 லட்சம் பேர் வேலை இழப்பு


TOP