செல்லாத ₹500, ₹1000 நோட்டுகள் 99.3% வங்கிக்கு திரும்பியது

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


TOP